BẢNG GIÁ TRÔNG GIỮ MÈO

DƯỚI 3 KG

Ngày Thường

 • Dưới 10 ngày : 60.000
 • 10 – 20 ngày    : 55.000
 • Trên 20 ngày  : 50.000

Lễ Tết

 • Dưới 10 ngày : 100.000
 • 10 – 20 ngày    : 90.000
 • Trên 20 ngày  : 80.000

3 – 8KG

Ngày Thường

 • Dưới 10 ngày : 80.000
 • 10 – 20 ngày    : 75.000
 • Trên 20 ngày  : 70.000

Lễ Tết

 • Dưới 10 ngày : 135.000
 • 10 – 20 ngày    : 125.000
 • Trên 20 ngày  : 115.000

TRÊN 8KG

Ngày Thường

 • Dưới 10 ngày : 100.000
 • 10 – 20 ngày    : 95.000
 • Trên 20 ngày  : 90.000

Lễ Tết

 • Dưới 10 ngày : 170.000
 • 10 – 20 ngày    : 160.000
 • Trên 20 ngày  : 150.000

BẢNG GIÁ TRÔNG GIỮ CHÓ

DƯỚI 5 KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 150.000
 • 5 ngày    : 148.000
 • 10 ngày  : 145.000
 • 15 ngày  : 143.000
 • 20 ngày  : 142.000
 • 25-30 ngày  : 140.000
 • 30-50 ngày  : 138.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 240.000
 • 5 ngày    : 230.000
 • 10 ngày  : 220.000

5 – 10KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 200.000
 • 5 ngày    : 195.000
 • 10 ngày  : 192.000
 • 15 ngày  : 190.000
 • 20 ngày  : 186.000
 • 25-30 ngày  : 185.000
 • 30-50 ngày  : 183.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 300.000
 • 5 ngày    : 290.000
 • 10 ngày  : 280.000

10 – 15KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 230.000
 • 5 ngày    : 228.000
 • 10 ngày  : 225.000
 • 15 ngày  : 223.000
 • 20 ngày  : 222.000
 • 25-30 ngày  : 220.000
 • 30-50 ngày  : 218.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 345.000
 • 5 ngày    : 340.000
 • 10 ngày  : 330.000

15 – 20KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 285.000
 • 5 ngày    : 280.000
 • 10 ngày  : 278.000
 • 15 ngày  : 275.000
 • 20 ngày  : 273.000
 • 25-30 ngày  : 270.000
 • 30-50 ngày  : 268.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 425.000
 • 5 ngày    : 415.000
 • 10 ngày  : 405.000

20 – 25KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 385.000
 • 5 ngày    : 380.000
 • 10 ngày  : 378.000
 • 15 ngày  : 375.000
 • 20 ngày  : 373.000
 • 25-30 ngày  : 370.000
 • 30-50 ngày  : 368.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 450.000
 • 5 ngày    : 450.000
 • 10 ngày  : 450.000

TRÊN 25KG

Ngày Thường

 • 1 ngày    : 485.000
 • 5 ngày    : 480.000
 • 10 ngày  : 478.000
 • 15 ngày  : 475.000
 • 20 ngày  : 473.000
 • 25-30 ngày  : 470.000
 • 30-50 ngày  : 468.000

Lễ Tết

 • 1 ngày    : 450.000
 • 5 ngày    : 450.000
 • 10 ngày  : 450.000

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI HAPPY HOME